VEKALETNAME BİLGİLERİ

                                                           VEKÂLETNAME

VEKİL Tayin Edilenler:  

Av. İbrahim KANDAL T.C. Kimlik No: 46858488966 Kartal V.D. 495 029 3313            

Av. Murat ÖZTEKİN T.C. Kimlik No: 23597249102 Kartal V.D. 707 014 6109

Av. Yasin DEMİRAL T.C. Kimlik No: 16412773708 Kartal V.D. 279 019 0506 

Av. Gökhan ÇETİN T.C. Kimlik No: 11377864782

Av. Sevde Nur KANDAL T.C. Kimlik No: 11692944084

Av. Abdurrahman Fırat KALA T.C. Kimlik No: 20405108224

Av. Ahmet Suat GÜRLER T.C. Kimlik No: 28582942976

Av. Tekin METE T.C. Kimlik No: 20345616636

Tugayyolu, Fil yokuşu, No:20 Kat:1 Üçler İş hanı, Gülsuyu-Maltepe/İSTANBUL

 

Leh ve aleyhimde açılmış ve açılacak bilumum dava ve takiplerden dolayı  T.C Yargı Organlarının ve Mahkemelerinin meclislerinin, daire kurum ve kuruluşların ın her bölüm ve derecesinde, her sıfat tarik ve suretle beni temsile, belge incelemeye, teslim almaya, ibraz etmeye, hak ve menfaatlerimi korumayı temin, müdafaa ve muhafazası için uygun göreceği bütün işlemleri takip etmeye sonuçlandırmaya, dava açmaya, gerektiğinde yeniden dava açmaya, açılmış ve açmış bulunduğum davalar ile aleyhime açılan davalara katılmaya, takibe ve neticelendirmeye, icra takibinde bulunmaya, gereken dilekçe ve belgeleri yazıp imzalayarak ilgili olduğu daire ve kuruma vermeye, elden evrak alıp vermeye, kayıt ve suretler çıkartmaya, dosyaları tetkike, yanlışlıkları düzelttirmeye, tebliğ ve tebellüğe, kararların açıklanmasını, düzeltilmesini ve yargılamanın iadesini istemeye, davayı temyize, İcra Daireleri, Yargıtay, Sayıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, Vergi Mahkemeleri ve Devlet Güvenlik Mahkemeleri ile yasalarla kurulmuş ve kurulacak yargı organları ve diğer devlet dairelerinin tümünde gerekli her türlü kanuni işlemleri yapmaya, işlemleri intaca, mürafaaya, nakli davaya, icra ve mahkeme ve veznelerinde teminat yatırmaya ve çekmeye, mali ve yargı kurumlarında temsile ve duruşma talebinde bulunmaya, karar düzeltilmesi talebinde bulunmaya, tanıkları dinletmeye ve şikayette bulunmaya, ahzu kabza, alacağı temekküle; Vergi Daireleri, vergi itiraz, takdir, temyiz, ve il uzlaşma komisyonları ile yasalarla bu konuda kurulmuş ve bundan sonra kurulacak organlarda beni temsile, işlemlerimi takip ve intaca gerekli evrak, belge, tüm vergi daireleri ile şubelerinde, incelemelere katılmaya, tutanakları teslime, dosyalarını incelemeye gerektiğinde evrak ve tutanakları teslim almaya ve imzalamaya ve her türlü işlemleri icra ve ifaya, bu kurumlarla uzlaşma talebinde bulunmaya, para iadesi tahsil etmeye, her nevi dilekçe ve evrakları adıma veya tüzel kişiliği temsilen kendi imzası ile kurum ve kuruluşlara vermeye, tebliğ ve tebellüğe, her türlü belgeyi incelemeye; ; ticari işletme rehni ile menkul rehni tesis etmeye; arabuluculuğa başvurmaya ve işlemleri takip etmeye, tutanakları imzalamaya, itiraza, arabulucu seçme ve tayine, seçilmiş olan arabulucuya onay vermeye, arabuluculuk görüşmelerine katılmaya ve şahsımı temsile, tutanakları düzenlemeye ve imzalamaya, her türlü tutanağı tebliğ alma ve sair arabuluculuk işlemlerini icra ve ifaya; konkordato veya sermaye şirketi ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması teklifinde bulunmaya ve bunlara muvafakat vermeye, alternatif uyuşmazlık çözüm yoluna başvurmaya, gerekli yasal işlemleri takip ve neticelendirmeye, tüm kararların infazını ilgili kuruluşlardan istemeye; mirasın reddine, leh ve aleyhime açılmış veya açılacak mirasın reddi davalarında ve takiplerinde temsile ve bu davaların takibine, açtığım veya açacağım nafaka, velayet, velayetin değiştirilmesi kaldırılması ve velayete ilişkin bilumum davalar, tazminat, katkı payı alacağı, mal rejimine ilişkin davalar ve aile hukukundan doğabilecek diğer davalar mirasın reddi beyanında bulunmaya, mirasın reddi kapsamında tüm kamu kurumları ve adliyeler nezdinde iş ve işlem yapmaya, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde dava açmaya, bu davaları takip etmeye, sonuçlandırmaya, tanık, bilirkişi, muhasip, hakem tayin ve reddine ve şikayetlerine, keşif talebine, raporlara itiraza, tespit yaptırmaya, karşı taraftan gösterilenleri kabul veya redde, ihtarname ve ibraname keşidesine, keşide olunanlara cevap vermeye, ihbarname, protesto çekmeye ve cevap vermeye, ilamlar ve kararların tamamının uygulanmasını sağlamaya, duruşma dışı tutulma talebinde bulunmaya, icra takibinde bulunmaya veya aleyhimde açılan takiplere itiraz etmeye, her nevi mal beyanında bulunmaya, icra ve iflas daireleri ile mahkemeler nezdinde yapılacak menkul ve gayrimenkul satışlarına iştirake, teminat vermeye, pey sürmeye, gerekli vergi ve harçları yatırmaya, haczin fekkine, malı teslim veya iade almaya; her türlü ihaleye katılmaya; kıymet takdirine itiraza, ihalenin feshine ve bilcümel haciz ve satış işlemlerini yapmaya, noter tespiti istemeye; ortaklığın giderilmesine ilişkin iş ve işlemler yapmaya ilişkin yetkiler ile bu yetkilerin bu yetkilerin tamamı veya bir kısmı ile başkalarını da tevkil, teşrik ve azle; ceza mahkemelerinde görülen davaların tüm aşamaları ile takip etmeye, ceza davalarından feragat etmeye, duruşmadan vareste tutulmamı talep etmeye, gıyabımda cereyan edecek, duruşmalara katılmaya; Tüketici Komisyonları ve Tüketici Hakem Heyetleri, Defterdarlık, Maliye, Sosyal Sigortaların tüm birimlerinde, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü, Çalışma Sosyal Güv. Bak. Bölge Çalışma Müdürlüğü, Bağ-Kur, Nüfus Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Sicil Memurluğu, Adli Sicil Müdürlüğü, özel idare ve belediyelerde ve tüm resmi daireler, tüzel ve özel kuruluşlar nezdinde beni temsile, tüm işlemlerimi takip ve intaca, gerekli evrak, belge, izin ve ruhsatnameleri almaya, talep etmeye ve imzalamaya, her türlü vergi, ceza ve faizlerinden dolayı itirazlarda bulunmaya, temyiz, uzlaşma komisyonlarında beni temsile, teftişler vermeye; yurt dışı ve askerlik borçlanması için gerekli başvuruları yapmaya, evrakları ibraz etmeye, tebliğ ve tebellüğe ve imzalamaya, gerekli evrakları ibraz etmeye, adıma emeklilik maaşı bağlanması hususunda talepte bulunmaya, bu hususta gerekli başvuruları yapmaya, gerekli evrakları imzalamaya, evrak ibraz etmeye, tebliğ ve tebellüğe, yurt dışı giriş ve çıkış evraklarını ilgili emniyet biriminden veya gümrükten talep etmeye, askerlik hizmetini tamamladığıma dair belgeli askerlik şubelerinden talep etmeye, evrakları almaya, tebliğe ve tebellüğe; yurt içinde ve yurt dışında ödenmiş olan sigorta primlerinin iadesini talep etmeye, bu hususta gerekli evrakları imzalamaya, tebliğe tebellüğe, ilgili birim ve kuruluşlara başvuru yapmaya, talepte bulunmaya; sigorta hakem komisyonuna müracaat, dosya takibi belge inceleme ve işlemleri takip etmeye, feragate ve uzlaşmaya; KİK müracaat, dosya takibi belge inceleme ve işlemleri takip etmeye, feragate ve uzlaşmaya, Türk Patent Enstitüsü nezdinde gerekli başvuruları yapmaya; yetkili kurum ve kuruluşlara başvurarak adıma e-devlet şifresi almaya; T.C. hudutlarında bulunan tüm kütüphane, devlet arşivi ve Osmanlı arşivlerinde adıma inceleme ve araştırma yapmaya, bilgi ve belgelerin bir suretini almaya; kamulaştırma veya kamulaştırmasız el atma bedellerini adıma tahsil etmeye, uzlaşma komisyonuna başvurmaya, teklifi kabul etmeye veya reddetmeye, bu bedellerin ifası için trampa teklifinde bulunmaya veya yapılan trampa teklifini kabule, ödenen bedeli ifa olarak kabul etmeye, bu bedellerin yatırılması için adıma bankalar nezdinde hesap açmaya, idari ve yargı makamlarınca bu bedellerin ödenmesi için adıma hesap açılması halinde açılan hesaba ilişkin tüm işlemleri yapmaya ve yatan parayı ilgili bankadan tahsil etmeye, başka hesaba aktarmaya; bankalar nezdinde adıma açılmış ve açılacak olan vadeli vadesiz tüm mevduat hesapları üzerinde tüm hesap işlemleri ve gerekli tüm işlemleri yapmaya, gerekli incelemeleri yapmaya; adıma kayıtlı olan tüm taşınır ve taşınmaz malların kıymet takdirini yapmaya, kıymet takdirine itiraza; benim dışımda devam edecek duruşmalara katılmaya, HMK ve CMK’nun ilgili maddeleri uyarınca uzlaşmaya, uzlaşmaları kabul veya redde, yemin teklif etmeye, yemin teklifini kabul ve redde, HMK-CMK gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını ve ertelenmesini talep etmeye, yabancı ülkelerden verilmiş mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizini istemeye, adli sicil kaydımı ve arşiv bilgilerimi talep edip almaya, mal beyanında bulunmaya, sulh ve ibraya, davayı ıslaha, birleştirme veya tefrik talebinde bulunmaya, davayı kabule veya redde, davadan feragate, feragati davayı kabule, temyizden ve istinaftan ve diğer kanun yollarından feragate, bu feragatleri  kabule, gerektiğinde işbu vekaletnameden örnekler almaya, tasdik ettirmeye, çoğalttırmaya, bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını tevkil, teşrik ve azle birlikte veya ayrı ayrı vekaleti ifaya mezun ve yetkili olmak üzere İstanbul Barosu’na kayıtlı Av. İbrahim KANDAL, Av. Murat ÖZTEKİN, Av. Yasin DEMİRAL, Av. Gökhan ÇETİN, Av. Sevde Nur KANDAL, Av. Abdurrahman Fırat KALA, Av. Ahmet Suat GÜRLER ve Av. Tekin METE’yi genel vekil ve nasp tayin ettim.

 

VEKİL EDEN:  

 ÖNEMLİ HUSUSLAR:

  • Özel kişiler noterde vekâletname düzenlerken nüfus cüzdanı ya da pasaportlarını ibraz etmek zorundadırlar.
  • Boşanma vekâletnamesi için iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanında evli ibaresi yoksa evlilik cüzdanı gerekmektedir.
  • Şirketler adına düzenlenecek vekâletnamelerde imza sirküleri ve yetki belgesinin ibrazı gerekmektedir. Vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin vergi numaralarını bildirmeleri zorunludur.
  • Yurt dışındaki Türk vatandaşları ya da yabancılar T.C. Konsolosluklarında vekaletname düzenleyebilirler.