ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Ceza Hukuku

Sulh Ceza Mahkemesi Davaları
Asliye Ceza Mahkemesi davaları
Ağır Ceza Mahkemesi davaları
Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemelerinin görev alanına giren davalar.

Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, Franchise ve Sözleşmeler Hukuku

Ticari şirketlere düzenli danışmanlık hizmetlerinin verilmesi ve doğabilecek ihtilafların çözümlenmesi
Franchise sözleşmelerinin hazırlanması, uygulamaların kurulması ve işlemlerin gerçekleştirilmesi
Her türlü sözleşmenin hazırlanması ve müzakeresi

Miras Hukuku

Miras taksim sözleşmeleri ve taksimin feshi
Devir ve intikal işlemleri
Tereke davaları
Tasarrufun iptali ve tenkis davaları

Aile Hukuku

Boşanma ve nafaka davaları
Evlat edinme ve velayet davaları
Vesayet ve soybağı davaları

Sigorta Hukuku

Rücu davaları
Alacak ve tazminat davaları

Fikri Mülkiye Hukuku

Marka hakkına ilişkin hukuk ve ceza davaları
Patent haklarına ilişkin işlemler
Telif hakları
Haksız rekabet davaları
Lisans sözleşmeleri hazırlanması

İcra ve İflas Hukuku

Fatura, cari hesap ve kambiyo hukukundan kaynaklanan alacakların tahsili amacıyla yetkili mercilere başvurulması
Alacaklı, borçlu ve 3.kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemesinde ve genel yetkili mahkemelerde görülen itirazın kaldırılması, itirazın iptali, menfi tespiti

İş Hukuku

İşçi ve İşveren uyuşmazlıkları
İş sözleşmelerinin hazırlanması
İhtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması

İdare ve Vergi Hukuku Uyuşmazlıkları

Tam yargı davaları
İptal davaları
Vergi hukuku’ndan kaynaklanan davalar
İdare aleyhine açılacak her türlü tazminat davaları

Gayrimenkul Hukuku ve Danışmanlık, Kat Mülkiyeti Hukuku

İzale-i suyu davaları
Bedelsiz el atma davaları
Men-i müdahale ve ecrimisil davaları
Tapu iptal ve tescil davaları
Tapu tahsis belgelerine ilişkin davalar
İmar planlarına karşı açılan davalar